بهترین زمان برای شارژگاز

on . Posted in دسته بندی نشده

بهترین زمان برای شارژگاز

 

بهترین زمان برای شارژگازکولراسپیلیت دراوائل فصلتابستان است یعنی وقتی که هواتقریبا تا28درجه ساتیگرادبرسد.زیرادراین دماگاز به راحتی داخل کندانسورگردش پیدامیکنه واندازه صحیح گازرانسبت به پی اس ای نشان میده.