کنترل کولرگازی ال جی

on . Posted in دسته بندی نشده

کنترل کولرگازی ال جی 

 

درصورت گم کردن کنترل کولرگازی باید از کنترل همه کاره استفاده کرد معمولا کنترل های 5000کده بهتره قیمت کنترل همه کاره تقریبا 40.000تومان میشه.برای کدکردن بایدکولرگازی درحالت روشن باشه.کنترل را روبه کولرگازی نگهدارید.ودکمه ست رانگهدارید دراین حالت شماره های نسبتن ریزی روی صفحه کنترل به صورت چشمک زن ایجادمیشه دراین هنگام با دکمه تیمپ که همان دکمه های تنظیم دما میشه شماره هاروبه کم یا زیاد تعقیرمیدید.وبه مهض صدای بیپ دکمه اوکی رافشارمیدهید.به اینصورت کنترل همه کاره کد میشه.بهترشماره کد شده را جایی یاد داشت کنید.که درصورت لزوم ویا پاک شدن کد.شماره کد دردسترس باشه.اگردرهنگام صدای بیپ یابوق هشدارنتوانستید به موقع دکمه اوکی رافشاربدید با پایین وبالا کردن شماره به صورت تک رقمی به کد مورد نظر میرسید.