سرویس کولرگازی پنجره ای

on . Posted in دسته بندی نشده

سرویس کولرگازی پنجره ای

 

کولرهای گازی پنجره ای نیازمند توجه بیشتری نسبت به کولرهای گازی اسپیلیت دارند.فیلترکولرپنجره ای درقسمت جلوی کولرپشت درب جلویی تهویه شده است بایدهرماه درفصل تابستان فیلترشستشوشود.هردوسال یک مرتبه کندانسورپشت کولرکه باد گرم را خارج میکند باید به وسیله جت کارواش یا فشارقوی اب شستشو شود.کولرهای گازی پنجره ای تا وقتی سوراخ نشود نیازی به شارژگاز ندارد.پس در سرویس دقت بیشتری کنید تاصدمه ای به کندانسور یا شیعی واردیا ضربه ای به قسمت های کندانسوراصابت نکند.درهنگام شستشودقت کنید اب وارد سیستم برق یامدارالکترونیکی نشود.اگردرهنگام سرویس این اتفاق رخ داد.تا دوازده ساعت کولر را روشن نکنید.حدالامکان درجای باز وگرم قراردهیدتا کاملا خشک شود