نحوه کار ونصب کنترل فاز

on . Posted in دسته بندی نشده

  • نحوه کار ونصب کنترل فاز


پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینالهای
T,S,R و MP دستگاه شروع بكار میكند.


هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان سنجی را آغاز میكند. پس از اتمام زمان انتخاب

 

 

شده(DELAY) سیگنالOUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود.)

 

 


تذکر: در صورتیكه وضعیت سه فاز عادی نباشد، زمان سنجی آغاز نمیشود

.
در صورتیكه اشکالی (مانند افت ولتاژ،قطع فاز و یا جابجائی فازها) در شبكه پدید آید، سیگنال خطای

 

مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی، رله داخلی نیز قطع میشود.(اتصال داخلی ترمینال 15به 16 وصل میشود)


در صورتیكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطایی در شبكه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمیشود.


تذکر: توجه داشته باشد كه رله كنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمیكند، بلكه به كنتاكتور فرمان قطع و وصل میدهد.

 

 

دلیل لرزش پنل کولرگازی چیست

on . Posted in دسته بندی نشده

دلیل لرزش پنل کولرگازی چیست

علت

 

دلایلی که باعث لرزش پنل یاکولرگازی شما میشود1-سرویس نشدن طولانی مدت کولرگازی-2رسوب گرفتن بیش ازحدبلوورفن3-شکستگی درناحیه پروانه بلوورفن

رفع عیب

سرویس کامل وشستشوی پنل کولرگازی وبلوورفن بوسیله جت کارواش توسط تکنسین کولرگازی.یا گزارش به تکنسین برای اقدام رفع عیب

نحوه بازکردن قاب پنل کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکارکولرگازی سرویس کولرگازی سرویس کارکولرگازی سرویسکارکولرگازی نصاب کولرگازی.تعمیرکارکولرگازی داکت اسپیلیت.
نحوه بازكردن قاب پنل کولرگازی

 اطلاع مي رساند با توجه به ايجاد تغييرات در طراحي قاب پنل كولرهاي مدل
-1
درب قاب جلو پنل را مطابق شكل Aباز نمائيد.
-3قسمت بالا ب ي قاب را از بدنه پن پ ل C
جدا نموده و به آرامي به سمت بيرون
بكشيد تا قاب از محل خارهاي روي
بدنه جدا شده و سپس قسمت تحتاني
قاب را از قسمت زيرين پن پ ل مطابق
شكل Cجدا نمائيد.
*نكته: دقت نمائيد علاوه بر خارهـاي واقـع شـده بـر روي پنـل
تعداد دو عدد خار نيز در طرفين پنل قرا گرفته اسـت كـه در
هنگام جدا كردن قاب بايد به آن ها نيز توجه نمائيد.
نحوه بازكردن قاب پنل در دستگاه هاي 18000و NEXT PLUS 24000
2 - 4پيچ مربوط به قاب جلو پنل را مطابق D
-5جهت جدا كردن قاب جلو، مطابق
شكل Eدستان خود را در محل فلش
شخ گ ق ق ا
شكل Dاز طرفين قاب باز نمائيد.تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکارکوگازی

نحوه رفع ارور51 روی صفحه نمایشگرپنل

on . Posted in دسته بندی نشده

نحوه رفع ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل

علت ایراد:
ایراد:
بروز ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل
ارور ۵١از ارورھایی می باشد که احتمال بروز آن ھم در حين نصب
وجود دارد ھم در تعميير دستگاه
علت بروز ارور ۵١در حين نصب، عدم تناسب ظرفيت یونيت
داخلی و بيرونی می باشد.
به عنوان مثال اگر ظرفيت یونيت داخلی ٩٠٠٠باشد باید ظرفيت یونيت
بيرونی نيز ٩٠٠٠باشد.
علاوه بر ظرفيت دستگاه، توجه به سافيکس ھای پنل داخلی و یونيت
بيرونی در نصب بسيار حائز اھميت می باشد.
بھترین کمک برای اطمينان از وجود تناسب بين پنل داخلی و یونيت
بيرونی ليبل انرژی دستگاه می باشد.
در قسمت پایين ليبل انرژی در سمت راست مدل یونيت داخلی به
ھمراه مدل مناسب یونيت بيرونی آورده شده است
نحوه رفع ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل
علت بروز ارور ۵١در تعميير دستگاه، عدم ھمخوانی برد داخلی و برد آپشن می باشد. در تعویض بردھا حتما
باید پارت صحيح از سرویس منوال دستگاه سفارشگذاری شود و پارت با پارت داغی دستگاه یکی باشد.
به عنوان مثال در دستگاه ھای اینورتر پلاس پارت برد داخلی برای تمای ظرفيت ھا یکی می باشد، ولی پارت برد آپشن برای
ظرفيت ھای مختلف متفاوت می باشد. لذا انتخاب نادرست برد آپشن باعث ارور ۵١می شود. به عنوان نمونه پارت برد

 

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکار کولرگازی سرویس کولرگازی سرویسکارکولرگازی سرویس کارکولرگازی.تعمیرکارکولرگازی درتهرات تعمیرات کولرگازی داکت اسپیلیت تعمیرکولرگازی داکت اسپیلیت تعمیرکار کولرگازی داکت اسپیلیت.نصاب کولرگازی درتهران نصاب کولرگازی نصب کولرگازی نصاب حرفه ای کولرگازی.تعمیرات کولرگازی تعمیرکولرگازی سرویس کولرگازی سرویسکار کولرگازی