دلیل آبریزش کولرگازی چیست

on . Posted in دسته بندی نشده

دلیل آبریزش کولرگازی چیست

 

کولرهای گازی درفصل تابستان از پنل داخلی و درفصل زمستان از کندانسوربیرونی آبریزش دارد.این عمل را درین کردن مینامند.وآبی که از دستگاه خارج میشود قابل اشامیدن نیست ودرگلدان وباقچه کارایی ندارد بلکه گیاهان را خشک میکند به دلیل اینکه آبی که ازکولرگازی خارج میشود اب مقطر است.این اب درهوا معلق است بدونه جرم ویکی از مولکولهای اکسیژن است .در بعضی اوقات اب از زیرو پهلوی پنل خارج وموجب مزاحمت واذارمیشود.دراین مواقع چندین احتمال وجود دارد.یکی ازاین موارد سرویس نشدن بموقع کولرگازی که موجب رسوب وکیپ شدن داخل لوله درین میشود.دوم اینکه بالابودن متراژلوله درین میباشد سوم تراز نبودن پنل داخلی.راه حل مشکل شستشووسرویس کامل و کلی پنل توسط تعمیرکار یا سرویس کولرگازی..نصب پمپ درین درصورتیکه طول شلنگ بیشتراز4متر است یا سوراخ کردن شلنگ با میخ بصورت مقطع هر یک متر. و ترازکردن کولر به وسیله تراز

اگرکولرگازی سه فاز اررو داد

on . Posted in دسته بندی نشده

اگر کولرگازی ایستاده سه فاز ارورداد

 

اگرکولرگازی سه فاز شما روشن شد ولی سرما نداشت و بعداز مراجعه به کندانسور کولر متوجه استارت کندانسور نشدید.واگر تکنسین تمام تلاش خودرا کرده اماعیب پیدا نشده دراینصورت شما به مدار الکترونیکی کندانسور دسترسی پیداکنید.متوجه چراغ چشمک زن زرد رنگی میشوید که به سرعت و بی وقفه چشمک میزند.این ارور مربوط به اوهم فازهای برق سه فازمیباشد.با جابجا شدن کابل ها در کابل برگردان اداره برق اوهم فازها بهم ریخته ومداربه سرعت بخاطر مانع شدن از اسیب دیدگی دستگاه وارد عمل شده واز جریان برق داخل کندانسورجلوگیری میکنه.برای رفع این عیب باید سیم فاز اول را با فازسوم جابجاکرد تا دستگاه ریست شده و دو مرتبه شروع بکار کنه

شرکت رتبه دار کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

شرکت رتبه دارکولرگازی

باعنایت به لطف وعطوفت خداوند این شرکت با رزومه و رتبه بدست اورده توسط مهندسین مجرب اماده همکاری باشرکتها موسسات و ارگانهای دولتی میباشد.

 

88748176-09123963296رفیعی تکنسین وکارشناس سیستمهای تهویه مظبوع

شرکت رتبه دار سردخانه صنعتی

on . Posted in دسته بندی نشده

 شرکت رتبه دارسردخانه صنعتی

باعنایت به لطف وعطوفت خداوند این شرکت با رزومه و رتبه بدست اورده توسط مهندسین مجرب اماده همکاری باشرکتها موسسات و ارگانهای دولتی میباشد.

88748176-09123963296   رفیعی تکنسین وکارشناس سیستمهای تهویه مظبوع

اگرکولرآبی وکولرگازی با هم روشن باشد

on . Posted in دسته بندی نشده

اگرکولرآبی وکولرگازی با هم روشن باشد

کولرگازی برخلاف کولر آبی که هوای خنک مرطوبی دارد هوای سردوخشکی داردیکی از مزایای کولرگازی این است که هوای مطبوع دارد و برای خنک کردن محیط از هوای بیرون کمک نمیگیردوهمین امر باعث تمیزماندن محیط واساس ولوازم میشود.وهوای الوده کلانشهرها واردمحیط زیست نمیشود.اماکولرابی دراین دوره زمانه که هوای الوده کلانشهرها بیدادمیکنه گزینه مناسبی نیست چون کولرابی نیاز داره هوای بیرون ازمحیط زیست واستفاده کنه پس مقدارزیادی هوای الوده ونامناسب شهری را وارد محیط زندگی میکنه.اماهمچنان این کولرهوای مرطوب گذینه مناسبی برای اب وهوای معتدل میباشد.اکثرا همشهریان تهرانی میپرسندکه ایا کولرابی رامیتوان با کولرگازی همزمان استفاده کرد.جواب بنده خیر میباشد.زیراکولرگازی رطوبت محیط راجذب کرده وبصورت اب مقطربه بیرون هدایت میکنه.به این روش درین کردن میگویند.کولرگازی از سنسربرای به دما رسیدن استفاده میکنه اگر به دمای دلخواه یا فرمانی که برای کولرگازی ارسال کردیدنرسد.کولربه حالت اتومات واستراحت نمیرسه وموتوراستحلاک بیشتری پیدامیکند.از طرفی اب مقطرو درین کردن کولرگازی به چندبرابر رسیده واب از داخل کولرگازی سرازیرمیشود.اما به کولرابی فشاری واردنمیشود.قابل تذکراست که بگویم اگردرشهرهای زندگی میکنیدکه هوای خشکی داردمثل تهران یزدمشهدوغیره...حتما درکنارکولرگازی از یک مرطوب کننده هوای مناسب استفاده کنید