سایز لوله های کولرگازی

on . Posted in دسته بندی نشده

سایزلوله های کولرگازی

سایزلوله کولرگازی 24000 و30.000 الجی.اوجنرال.جنرال.توشیبا.وستینگ هووس وستپونت

اصلی سایز16و10میباشد.

سایزلوله کولرگازی18000و12000 کولرگازی ال جی .اجنرال.جنرال.توشیبا.وسینگهووس.سایز12و6میباشد.

سایز لوله های کولرگازی 24000و30.000 سامسونگ 16و6وسایزلوله های کولرگازی سامسونگ

12000و18000سایز12و6میباشد.

اسپنگشر چیست

on . Posted in دسته بندی نشده

اسپنگشرکولرگازی چیست

 

اسپنگشربه وسیله لوله مویی گاز را درخودمنجمد کرده سپس داخل رادیات کندانسورگاز راتقسیم میکند.

لوله مویی چیست و چه عملی انجام میدهد

on . Posted in دسته بندی نشده

لوله مویی چیست و چه عملی انجام میدهد

 

همانطورکه از اسمش معلوم است یک لوله خیلی باریک است که درانتهای کندانسورکولرگازی نصب میشود.بافشار قدرتمند کمپرسور.گازاز کندانسورعبورکرده وخنک میشود ودومرتبه با عبور وفشارازلوله مویی به مایع تبدیل میشود.پس ازاینکه گاز در لوله مویی به مایع تبدیل میشودازانتهای لوله مویی داخل اسپنگشرگاز را اسپره کرده وپس از اسپره شدن گازمجدد منجمدمیشود.گازار22برای انجماد نیاز به اسپره شدن دارددرغیراینصورت هیچ سرمایی تولید نمیکند