تشخیص کولرگازی اینورتر

on . Posted in دسته بندی نشده

تشخیص کولرگازی اینورتربا کولرگازی معمولی

معمولا کولرهای گازی اینورترجسته واتاق بزرگتری نسبت به کولرهای معمولی هم حجم خود داردبطور مثال یک کندانسورکولراینورتر18000هزار از یک کندانسورکولرمعمولی18000بزرگتراست دلیل این بزرگ بودن کندانسور اینورتربخاطرکیت و مدارتغذیه برق بزرگی هست که داخلش قراردارد.ویک تشخیص دیگرهم این است که کولر اینورترداخل مدار اتصال برقش فقط 2 رشته سیم وصل میشه واینکه شیرالنی کولراینورترجایی که شیرشلنگ گج نصب میشه بزرگترازکولر معمولی است.ک ولراینورتر شرکتی بوده وهیچکس بجز نماینده حق فروش نداره.اینورتر دربازار بانه سقز مریوان جابهاربنادرجنوب کشوربه فروش نمیرسه اگردرچنین جایی پیشنهاد خرید اینورتربه شما کردن حتی اگردستگاه شناسنامه وعلائم اینورتر را داشت به هیچ عنوان خریداری نکنید.

 

 

گاز R 410 چیست

on . Posted in دسته بندی نشده

گازR 410  چیست

 

گازمخلوط مطابق وسازگاربا محیط زیست است که برخلاف گاز R22هیچ صدمه ای به لایه ازون نمیزند تقریبا قیر سمی میباشد.استقامت بسیارمناسب در سرما وگرما دارد و درکولرهای گازی استفاده میشود وهمین امر باعث میشه دراکثر کولرهای گازی که ازآر410استفاده میکنند درفصل زمستان نصبت به کولرهای گازی که از گاز آر22 استفاده میکنند در برابر سرما از اسقامت خوبی برخوردارباشد که همین امر از یخ زدن کندانسور بیرونی جلوگیری میکند.گازار410 تا 15 درجه زیر صفررابه خوبی تحمل میکند.ولی کولرهای گازی با گاز ار22تا5درجه زیرصفر را تحمل میکنند.کولرهای گازی با گاز ار 410پیشنهاد خوبی است برای مناطق سردسیری که ازگازشهری یاموادسوختی محروم هستند.

نحوه نصب کولرگازی اسپیلیت

on . Posted in دسته بندی نشده

نحوه صب کولرگازی اسپیلیت

 

برای نصب کولر گازی بایداول یک جای مناسب رادر نظر گرفت که هم از لحاظ بازدهی واهم ازلحاظ نصب موقعیت مناسبی داشته باشه معمولا اکثرکولرهای گازی اسپیلیت 4 تا 5مترلوله درپکیج خود دارد.بنابراین سعی کنید جایی را برای نصب انتخاب کنید که بیشتراز لوله های داخل پک استفاده نشود.هرچند اگرهم لوله های کولرگازی شما مناسب بامترازنبود میتوانید با استفاده از مهره های فیتینگ یا جوش نقره به لوله های کولر اضافه کنید اما اگرقرار باشدکه به کابل یا سیم برق اضافه کنید.به هیچ عنوان از نوار لنت استفاده نکنید زیرا بر اثرامپر واستارت های متعدد نوارلنت خواسیت خودرا ازدست داده وباعث اتصالی یا اتش سوزی میگردد.بهترین پیشنهاد برای متصل کردن کابل فرمان ترمینال برق هست .برای نصب کندانسوربرروی دیوار باید از پایه های رلبردی فلزی استفاده کرد.پس از نصب کولر نوبت اتصال لوله های مسی به کولر به وسیله مهره های برنجی است که باید بافشارخیلی زیاد به وسیله اچارفرانسه باهم متصل بشن از نوار تفلون به هیچ عنوان استفاده نکنیدفقط به وسیله فشارگشتاور اچارمهرها فیتینگ شود.پس از اتصال لوله نوبت اتصال سیمهای فرمان است باید بدانید که هررشته سیم فرمان دارای شماره یارنگ های متنوع است هررشته سیم را باید درترمینال پنل که جای شماره سیم یا رنگ سیم رانشان داده نصب شود مثلا رشته سیم شماره یک در شماره یک ترمینال پنل ..پس ازاتصال صحیح سیم ها نوبت بازکردن گازمیشود قبل از باز کردن شیرهای گاز توسط اچار الن باید بایک دستگاه ساکشن وکیوم اکسیزن داخل لوله هارا تخلیه کرد سپس گاز را باز کرد و درب پوشهای فلزی شیرهای گاز را با اچار محکم کنید یطوری که به هیچ عنوان گاز خارج نشود.بایک مقدار ریکا واب محلول درست کنید و مهرهای فیتینگ کولر را تست کنید .

طریقه نصب کولرگازی اسپیلیت

on . Posted in دسته بندی نشده

طریقه نصب کولرگازی اسپیلیت

 

برای نصب کولر گازی بایداول یک جای مناسب رادر نظر گرفت که هم از لحاظ بازدهی واهم ازلحاظ نصب موقعیت مناسبی داشته باشه معمولا اکثرکولرهای گازی اسپیلیت 4 تا 5مترلوله درپکیج خود دارد.بنابراین سعی کنید جایی را برای نصب انتخاب کنید که بیشتراز لوله های داخل پک استفاده نشود.هرچند اگرهم لوله های کولرگازی شما مناسب بامترازنبود میتوانید با استفاده از مهره های فیتینگ یا جوش نقره به لوله های کولر اضافه کنید اما اگرقرار باشدکه به کابل یا سیم برق اضافه کنید.به هیچ عنوان از نوار لنت استفاده نکنید زیرا بر اثرامپر واستارت های متعدد نوارلنت خواسیت خودرا ازدست داده وباعث اتصالی یا اتش سوزی میگردد.بهترین پیشنهاد برای متصل کردن کابل فرمان ترمینال برق هست .برای نصب کندانسوربرروی دیوار باید از پایه های رلبردی فلزی استفاده کرد.پس از نصب کولر نوبت اتصال لوله های مسی به کولر به وسیله مهره های برنجی است که باید بافشارخیلی زیاد به وسیله اچارفرانسه باهم متصل بشن از نوار تفلون به هیچ عنوان استفاده نکنیدفقط به وسیله فشارگشتاور اچارمهرها فیتینگ شود.پس از اتصال لوله نوبت اتصال سیمهای فرمان است باید بدانید که هررشته سیم فرمان دارای شماره یارنگ های متنوع است هررشته سیم را باید درترمینال پنل که جای شماره سیم یا رنگ سیم رانشان داده نصب شود مثلا رشته سیم شماره یک در شماره یک ترمینال پنل ..پس ازاتصال صحیح سیم ها نوبت بازکردن گازمیشود قبل از باز کردن شیرهای گاز توسط اچار الن باید بایک دستگاه ساکشن وکیوم اکسیزن داخل لوله هارا تخلیه کرد سپس گاز را باز کرد و درب پوشهای فلزی شیرهای گاز را با اچار محکم کنید یطوری که به هیچ عنوان گاز خارج نشود.بایک مقدار ریکا واب محلول درست کنید و مهرهای فیتینگ کولر را تست کنید .

جنس لوله کولر گازی

on . Posted in دسته بندی نشده

جنس لوله کولر گازی

 

جنس لوله کولر گازی ازآلیاژ مس میباشد.معمولا لوله های مسی فشار زیادی را تحمل میکند ودر فصل سرما وگرما براثرانقباض وانبساط به خوبی انعطاف نشان داده وترک نمیخورد واستقامت خوبی در برابر رطوبت دارد زنگ نمیزند وبرخلاف آلمنیوم رسوب نمیگیرد.