سرویس کولرگازی پنجره ای

on . Posted in دسته بندی نشده

سرویس کولرگازی پنجره ای

 

کولرهای گازی پنجره ای نیازمند توجه بیشتری نسبت به کولرهای گازی اسپیلیت دارند.فیلترکولرپنجره ای درقسمت جلوی کولرپشت درب جلویی تهویه شده است بایدهرماه درفصل تابستان فیلترشستشوشود.هردوسال یک مرتبه کندانسورپشت کولرکه باد گرم را خارج میکند باید به وسیله جت کارواش یا فشارقوی اب شستشو شود.کولرهای گازی پنجره ای تا وقتی سوراخ نشود نیازی به شارژگاز ندارد.پس در سرویس دقت بیشتری کنید تاصدمه ای به کندانسور یا شیعی واردیا ضربه ای به قسمت های کندانسوراصابت نکند.درهنگام شستشودقت کنید اب وارد سیستم برق یامدارالکترونیکی نشود.اگردرهنگام سرویس این اتفاق رخ داد.تا دوازده ساعت کولر را روشن نکنید.حدالامکان درجای باز وگرم قراردهیدتا کاملا خشک شود

طریقه نصب کردن شیربرقی

on . Posted in دسته بندی نشده

طریقه نصب کردن شیربرقی

 

شیربرقی کولرگازی را باید بادستمال نخی یا پنبه ای مرطوب نگهداشت تا درزمان جوشکاری اورینگ های داخل شیر برقی نسوزه یا برای کمترصدمه دیدن شیربرقی ازیک اب پاش کوچک استفاده کنید.تا دقیقا دستمال روی قسمت شیربرقی کولرگازی خیس خیس بشود.

شیر برقی کولر گازی چیست

on . Posted in دسته بندی نشده

شیربرقی کولرگازی چیست

 

شیرسه طرفه یاهمان شیربرقی یکی ازقطعاتی است که برای جهت انتقال گازکولرگازی از سرما به حالت گرما استفاده میشود.دراکثرکولرهای گازی که فاقد سیستم گرمایشی میباشند این سیستم وجود ندارد.واگردرسیستم سردو گرم این قطعه حذف شود فقط ازسیستم سرمایشی بهره مند میشوید.34درصدشیربرقی ها دراثرفشارزیاد ترک میخوره 25 درصد گیرمیکنه که با کمی ضربه ودرگیرکردن مقطعییه قسمت مگنت برقی شیربازمیشه.

سرویسکار کولر گازی

on . Posted in دسته بندی نشده

سرویسکار کولرگاز

 

سرویسکار کولرگازی برای سرویس کولرباید چندین نکته قابل توجه رادرنظر داشته باشد.ازجمله شستشوی کندانسوربیرونی البته کندانسورهایی که بیشتراز4سال متواری کارکرده باشد.بطورحتم شبکه های کندانسوربه دلیل رسوب زیاد بسته شده ومانع از گردش هوادرشبکه کندانسورمیباشدوهمین باعث گرم شدن بیش از حدو بازشدن حجم گازشده.وسرویسکارکولرگازی درمواقع زیاد درعمل شارژگازکولرگازی به مشکل برمیخورد.وقتی کندانسورکولرگازی رسوب میگیره گژاندازه گیری گاز فشارگازرا بالاترازحدمعمول ویابه اندازه کافی نشان داده وهمین امرباعث گمراه کردن سرویسکارکولرگازی میشود.پس به یاد داشته باشید قبل از شارژگاز از تمیز بودن شبکه های کندانسورمطمئن شوید.دربیشترمواقع شستشوی کندانسورخودبه تنهایی تا 70درصدمشکل راحل میکند یعنی امپربرق راپایین میاورد سرمای مطلوب ترواتومات بهتری به ما میدهد.درنظرداشته باشیدهمین امردرپنل داخلی هم صدق میکند یعنی اگرشبکه وبلوورکولرگازی رسوب داشته باشدهم همین مشکل پیش میاید.لازم به ذکراست که بدانید شستشو ورسوب زدایی حتما بایدبادستگاه کارواش باموتورصد بار پی اس ای انجام بگیره از شستشو با شلنگ اب عباس اقا جدا خود داری کنید.بهترین فصل برای شارژگازدر فصل بهار یا اوائل تابستان است زیرا دمای هوا به درجه ای میرسد که باعث گردش منظم گازدرکندانسورمیشود.دراکثرمواقع ابریزش از زیرپنل داخلی کولرگازی شروع میشود وپس از مدتی قطع میشود دلیل این ابریزش معمولا متراژ زیاد شلنگ یا هواگرفتن لوله اب میباشد بهتراست دراین مواقع چند سوراخ کوچک بر روی شلنگ ایجادکنیم تا هوا به داخل شلنگ درین برسه واب به جریان بیوفته.به یاد داشته باشید متراژ شلنگ درین اگربیش از3متراست.از پمپ درین استفاده کنید پمپ درین قادراست تا30 متراب درین کولرگازی را به بیرون هدایت کنه