آمپر دستگاه بیش از حد بالاست

آمپر دستگاه بیش از حد بالاست

یونیت داخلی با خارجی فرق دارد

P4

یونت ها را چک کنید .

یونیت اشتباه را عوض کنید

آمپر دستگاه بیش از حد بالاست

P5

  1. چک کنید تا دستگاه بیش از حد شارژگاز نشده باشد

  2. اگر ولتاژ پایین است سیم استفاده شده نازک است یا طول سیم بیش از حد بالاست .

  3. خروجی باد کندا نسور را چک کنید که مسدود نباشد و چک کنید که کندا نسور کثیف نباشد

  4. چک کنید موتور فن اوتدور درست کار می کند .

  1. مقدار گاز را اندازه بگیرید

  2. کابل را عوض کنید ، مسیر سیم را کوتاه کنید.

  3. اطرا ف اوتدور را خالی کنید و کندا نسور را بشویید.

  4. موتور فن اوتدور یا خازن آن را عوض کنید

 

 

 

ولتاژ ثابت نیست

P6

ولتاژ ورودی را چک کنید

دستگاه را خاموش وروشن کنید(از فیوز اصلی)

برد فرمان اوتدور ایراد دارد

P7

برد فرمان آتدور ایراد دارد

برد فرمان اوتدور را عوض کنید

بازدهی موتورفن ایندور کاهش یافته است

P8

………………………………………..

  • خازن فن ایندور را چک کنید

  • چک کنید تا اواپراتور کثیف نشده باشد