اجرای ازمایش نشت گاز

اجرای ازمایش نشت گاز

پیش از اتمام فرایند نصب (متصل کردن لوله مجموعه و شلنگ بین دستگاه های دورنی و بیرونی عایق بندی کابل ها و شلنگ و لوله و بستن دستگاه درونی به صفحه نصب ) حتما نشت گاز را برسی کنید .
چیش از بازدید نشتی از یک آچار ترک برای بستن دربوش سوپاپ سرویس استفاده کنید ( برای هر انداره قطر از گشتاور محکم کردن مربوطه مطابقت کنید و درپوش را محکم ببندید تا از هر گونه نشتی جلو گیری شود).
برای برسی نشتی احتمالی گاز بی اثر را داخل لوله های متصل به دستگاه های درونی / بیرونی وارد کرده و نشتی قطعه اتصال دستگاه های دونی / بیرونی را توسط کف صابون یا مایع صابون برسی کنید .
آزمایش نشتی توسط نیتروژن ( پیش از باز کردن سوپاپ ها ) .
به منظور شناسای اولیه نشطی موبرد بیش از ایجاد خلع و گردش مجدد R22 آزمایش نشتی (پس از باز کزدن سوپاپ)