استفاده از علمکرد کاربر تک )

استفاده از علمکرد کاربر تک )

استفاده از علمکرد کاربر تک ( user single )

این عملکرد موجب کاهش مصرف انرژی میشود   . در حالی که دستگاه تهویه در حالت سرد / گرم کار میکند .
در حالی که دستگاهه تهویه در حالت سرد / گرم کار میکند دکمه single user از روی کنترل از راه دور فشار دهید .
” –==≡≡ “برای چند ثانیه روی نمایشگر کنترل از راه دور نمایان شده و سپس ناپدید میشود .
نشانگر کاربر تک و نشانگر  گردش هوا به صورت خودکار روی نمایشگر کنترل از راه دور نمایان میشود .
تیغه های جریان هوا به سمت بالا و پایین حرکت میکند .
اگر دمای تنظیمی فعلی پایین تر از 24 درجه در حالت سرد باشد دما به صورت خود کار تا 24 درجه افزایش میابد .
لغو : یک بار دیگر دکمه single user را فشار دهید.
توجه : عملگرد کاربرتک فقط در حالت سرد / گرم قابل استفاده است .
هنگامی که عملکرد single user ( کاربر تک ) در حالت سرد فعال میشود محدوده دما بین 24 تا 30 درجه محدود میشود با این وجود محدوده دما در حالت گرم به همان صورت 16 تا 30 درجه باقی می ماند .
اگر دمای مورد نظر پایین تر از 24 درجه در حالت سرد است یا فشار دادن مجدد دکمه single user عملکرد کاربر تک را خاموش کنید .
دما / سرعت فن را نیز میتوان تنظیم کرد .
جریان هوا را میتوان تنظیم کرد .
اگر هنگامی که عملکرد single user روشن است دکمه Mode را فشار دهدید این عملکرد لغو میشود .