استفاده از عملکرد (سریع)fast

استفاده از عملکرد (سریع)fast

استفاده از عملکر fast ( سریع ) برای ارائه گرما/سرما شما میتوانید عملکرد fast را تنظیم کنید .
برای انتخاب عملکرد fast دکمه fast/comfort را از روی کنترل از راه دور فشار دهید نشان گر fast را از روی کنترل از راه دور فشار دهید .
نشان گر fast روی نمایشگر کنترل از راه دور نمایان میشود و دستکاه تهویه به مدت سی دقیقه با عملکر فست کار میکند .
هنگامی که عملکرد fast را اتخاب میکنید .
دستگاه تهویه با قدرت بیشتری کار میکند تا اتاق را به سرعت سرد یا گرم کند .
لغو :
هنگامی که عملکرد  fast/comfort را دوباره فشار دهید .
توجه : عملکرد fast فقط در حالت سرد / گرم قابل استفاده است .
اگر هنگامی که عماکرد fast روشن است دکمه mode را فشار دهید این عملکرد را لغو میشود
هنگامی که این عملکرد روشن است است نمتوان دما / سرعت را فن را تنظیم نمود .
اگر در حالت گرم عملکرد fast را انتخاب کیند ممکن است نتوانید سرعت فن را برای جلوگیری از وزش هوای سرد افزایش دهید .