استفاده از عملکرد auto clean (تمیز کردن خودکار )

استفاده از عملکرد auto clean (تمیز کردن خودکار )

استفاده از عملکرد auto clean (تمیز کردن خودکار )

عملکرد auto clean موجب میشود رظوبت داخل واحد درونی به حداقل برسد این عملکرد را فعال کنید تا هوای تمیز برای شما فراهم شود.

دکمه auto clean را فشار دهید.

هنگامی که دستگاه تهویه خاموش است.

نشانگر auto clean را روی نمایشگر واحد درونی نمایان شده و عملکردauto clean اجرا میشود.

هنگامی که دستگاه تهویه روشن است.

چس از متوقف شدن کارکرد دستگاه تهویه نشانگر auto clean روی نمایشگر واحد درونی نمایان شده و عملکرد auto clean اجرا میشود.

بسته به حالت قبلی مورد استفاده ممکن است زمان auto clean متفاوت باشد.

حالت خودکار( سرد) سرد و خشک: حدود 30 دقیقه.

حالت خودکار ( گرم)گرم و فن: حدود 15 دقیقه.

لغو: یک بار دیگر ذکمه auto clean را فشار دهید.

توجه: در حین عملکرد تمیز کردن خودکار فن داخای به کار کردن ادامه میدهد و تیغه جریان هوا باز میماند تا هوای محیط خارج شود.