اسپنگشر چیست

اسپنگشر چیست

اسپنگشرکولرگازی چیست

 

اسپنگشربه وسیله لوله مویی گاز را درخودمنجمد کرده سپس داخل رادیات کندانسورگاز راتقسیم میکند.