اصول کار کنترل جریان کنترل فاز

اصول کار کنترل جریان کنترل فاز

اصول کارکنترل جریان گنترل فاز

 

رله کنترل بار جهت محافظت دستگاه های سه فاز در برابر اضافه جریان طراحی شده است وجایگزین بسیارمطکئن برای بی متال میباشد

ترمینالهای A1وA2 به برق شبكه متصل گردند.

ترمینالهای 15و18 با بوبین کنتاكتور سری شوند.
سیمهای جریان از داخل لوله های دستگاه عبور نمایند.
با اتصال برق شبكه به ترمینالهای
A1وA2 سیگنال OUT روشن شده ترمینال 15به18 متصل شده و دستگاه آماده حفاظت میباشد.
با زدن دكمة
START در مدار قدرت سیستم راهاندازی می شود.
در صورتیكه جریان راهاندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته
AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راهاندازی خاموش میگرد.
تذكر:باید توجه داشت كه مدت زمان راهاندازی باید توسط دسته
DELAY تنظیم شود، تا در زمان راه اندازی خروجی قطع نگردد.

 

در هنگام كار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله داخلی دستگاه قطع میگردد.
در صورتیكه در مدت زمان تنظیمی خطا برطرف شود سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمیگردد.
هنگامیكه ترمینالهای A1وA2 به هم متصل نباشد پس از برطرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دكمهRESET راه اندازی شود