افزودن مبرد دستگاه تهویه

افزودن مبرد دستگاه تهویه

شارژ مبرد را بر اساس مقدار زیز اضافه کنید:مدل**10/13**مقدارA:10و مدل**19/25**مقدارA:20

اگر از لوله ای با طول بیشتر از 5 متر استفاده میکنید”A”گرم مبردR-22باید برای هر متر بیشتر اضافه گردد.

اگر از لوله ای با طول کمتر از 5 متر استفاده میکنید زمان تخلیه عادی است.برای کسب جزییات بیشتر به دفترچه راهنمای سرویس مراجعه کنید.

احتیاط:هوای باقی مانده در چرخه تبرید حاوی رطوبت بوده و ممکن است باعث نقص عملکرد کمپرسور شود.

برای  نصب محصول همواره با مرکز خدمات یا نمایندگی متخصص نصب (اقای رفیعی 09123963296)تماس بگیرید.