انتخاب محل نصب واحد بیرونی

انتخاب محل نصب واحد بیرونی

جایی که در معرض باد شدید نباشد

محل های دارای تهویه مناسب و بدون گرد و غبار

در صورت امکان دور از نور خورشید و باران

جایی که همسایه ها مورد ازار صدای کارکرد یا هوای گرم دستگاه قرار نگیرند

دیوار محکم یا نگه دارنده ای که از لرزش جلوگیری کندو تحمل نگهداری وزن محصول را داشته باشد

جایی که احتمال نشت گاز قابل اشتعال وجود نداشته باشد

هنگام نصب دستگاه در محل های مرتفع پایه های دستگاه را حتما ثابت کنید