انتخاب محل نصب واحد درونی

انتخاب محل نصب واحد درونی

برای نصب دستگاه تهویه wi-fiمحل نصب واحد درونی را نزدیک به مسیر یاب بی سیم انتخاب کنید.

در صورتی که قدرت سیگنال wi-fiضعیف باشد.ممکن استsmart appبسته به قدرت سیگنال قطع شود.

جایی که جریان هوا مسدود نشده باشد.

جایی که هوای سرد بتواند در سراسر اتاق پخش شود

طول لوله کشی مبرد و اختلاف ارتفاع هر دو دستگاهدرونی و بیرونی را همانند نمودار نصب انجام دهید.

دور از نور مستقیم خورشید باشد.

یک متر یا بیشتر از تلویزیون یا رادیو دور باشد.برای جلوگیری از ایجاد امواج در صفحه نمایش یا ایجاد صدا)

تا حد امکان از چراغ های فلورسنت و پر نور دور باشدتا کنترل راه دور خوب کار کند.

محلی که بتوان فیلتر هوا را به راحتی تعویض کرد.

به صورت مستقیم بالای تجهیزات الکترونیکی نصب نکنید  چرا که ممکن است نشت اب در صورتی که تعمیر نشود منجر به اسیب دیدگی شود(مثلا رایانهو تلویزیون و غیره)

انتخاب محل نصب واحد درونی