اگرکولرآبی وکولرگازی با هم روشن باشد

اگرکولرآبی وکولرگازی با هم روشن باشد

اگرکولرآبی وکولرگازی با هم روشن باشد

کولرگازی برخلاف کولر آبی که هوای خنک مرطوبی دارد هوای سردوخشکی داردیکی از مزایای کولرگازی این است که هوای مطبوع دارد و برای خنک کردن محیط از هوای بیرون کمک نمیگیردوهمین امر باعث تمیزماندن محیط واساس ولوازم میشود.وهوای الوده کلانشهرها واردمحیط زیست نمیشود.اماکولرابی دراین دوره زمانه که هوای الوده کلانشهرها بیدادمیکنه گزینه مناسبی نیست چون کولرابی نیاز داره هوای بیرون ازمحیط زیست واستفاده کنه پس مقدارزیادی هوای الوده ونامناسب شهری را وارد محیط زندگی میکنه.اماهمچنان این کولرهوای مرطوب گذینه مناسبی برای اب وهوای معتدل میباشد.اکثرا همشهریان تهرانی میپرسندکه ایا کولرابی رامیتوان با کولرگازی همزمان استفاده کرد.جواب بنده خیر میباشد.زیراکولرگازی رطوبت محیط راجذب کرده وبصورت اب مقطربه بیرون هدایت میکنه.به این روش درین کردن میگویند.کولرگازی از سنسربرای به دما رسیدن استفاده میکنه اگر به دمای دلخواه یا فرمانی که برای کولرگازی ارسال کردیدنرسد.کولربه حالت اتومات واستراحت نمیرسه وموتوراستحلاک بیشتری پیدامیکند.از طرفی اب مقطرو درین کردن کولرگازی به چندبرابر رسیده واب از داخل کولرگازی سرازیرمیشود.اما به کولرابی فشاری واردنمیشود.قابل تذکراست که بگویم اگردرشهرهای زندگی میکنیدکه هوای خشکی داردمثل تهران یزدمشهدوغیره…حتما درکنارکولرگازی از یک مرطوب کننده هوای مناسب استفاده کنید