اگرکولرگازی سه فاز اررو داد

اگرکولرگازی سه فاز اررو داد

اگر کولرگازی ایستاده سه فاز ارورداد

 

اگرکولرگازی سه فاز شما روشن شد ولی سرما نداشت و بعداز مراجعه به کندانسور کولر متوجه استارت کندانسور نشدید.واگر تکنسین تمام تلاش خودرا کرده اماعیب پیدا نشده دراینصورت شما به مدار الکترونیکی کندانسور دسترسی پیداکنید.متوجه چراغ چشمک زن زرد رنگی میشوید که به سرعت و بی وقفه چشمک میزند.این ارور مربوط به اوهم فازهای برق سه فازمیباشد.با جابجا شدن کابل ها در کابل برگردان اداره برق اوهم فازها بهم ریخته ومداربه سرعت بخاطر مانع شدن از اسیب دیدگی دستگاه وارد عمل شده واز جریان برق داخل کندانسورجلوگیری میکنه.برای رفع این عیب باید سیم فاز اول را با فازسوم جابجاکرد تا دستگاه ریست شده و دو مرتبه شروع بکار کنه