بررسی نهایی و کارکرد آزمایشی دستگاه تهویه

بررسی نهایی و کارکرد آزمایشی دستگاه تهویه

برای تکمیل نصب بررسی های زیر را انجام داده وآزمایش کنید که دستگاه تهویه به درستی کار میکند

موارد زیر را بررسی کنید:

استحکام محل نصب

محکم بودن اتصال لوله برای شناسایی نشت گاز

اتصال سیم کشی برق

مقاومت گرمایی عایق لوله

تخلیه

اتصال رسانای زمین

کارکرد صحیح(مراحل زیر را دنبال کنید)

1-دکمهpower را فشار دهید و موارد زیر را بررسی کنید:

نشانگر دستگاه درونی روشن میشود.

تیغه جریان هوا باز میشود و فن برای کارکرد درگیر میشود.

2-برای انتخاب حالت سرد یا گرم دکمهmodeرا فشار دهید

در حالت سرد از دکمهtemp hr+یا-استفاده کنید و دما را روی 16 درجه تنظیم کنید

در حالت گرم از دکمهtemp hr+یا-استفاده کنید و دما را روی30 درجه تنظیم کنید

توجه:حدود 3-5 دقیقه بعد دستگاه بیرونی شروع به کار میکند و هوای سرد یا گرم شروع به وزیدن مینماید.

پس از گذشت12 دقیقه از وضعیت ثابت وضعیت هوای دستگاه درونی را بررسی کنید

حالت سرمایش (بررسی دستگاه درونی )-دمای هوای ورودی-دمای هوای خروجی:از 10 تا12درجه (نشان دهندهdelta T)

حالت گرمایش موتور فن درونی میتواند خاموش بماند تا از ورود هوای سرد به فضای تهویه جلوگیری شود.

دکمهAir swing را فشار دهید و موارد زیر را بررسی کنید

تیغه های جریان هوا به درستی کار میکنند.

برای توقف کار کرددکمهpowerرافشار دهید.