بریدن یا افزایش طول لوله

بریدن یا افزایش طول لوله

طول لوله میتواند افزایش یا کاهش یابد.

احتیاط:اگر نیاز دارید که طول لوله بیشتر از پنج متر باشد :باید به لوله ها مبرد اضافه کنید .در غیر این صورت ممکن است دستگاه درونی یخ بزنند.

اطمینان حاصل کنید که همه ابزارهای مورد نیاز را فراهم کرده اید (لوله بر-قلاویز-ابزار پهن کردن-و لوله گیر)

اگر میخواهید لوله راکوتاهتر کنید ان را با استفاده از لوله برببریدو اطمینان حاصل کنید که لبه بریده شده دارای زاویه 90 درجه در عرض لوله باشد .

برای جلوگیری از نشت گاز همه دندانه ها را با استفاده از قلاویز از لبه های لوله بردارید.

احتیاط:هنگام برداشتن دندانه هالوله را به سمت پایین بگیریدتا براده ها وارد لوله نشوند.

یک لوله پهن کن را اندکی داخل لوله قرار داده و پهنای ان را اصلاح کنید.

بررسی کنید که لوله را به درستی پهن کرده باشید.

برای راحت متصل کردن لوله ها انها را با هم تراز کنید. ابتدا مهره های پهن کنرا با دست و سپس توسط آچار ترک و با اعمال گشتاور محکم کنید.

توجه: اعمال گشتاور بیش از حد میتواند باعث نشت گاز شود. در صورت افزایش طول لوله به وسیله جوشکاری یا لحیم کاری حتما از نیتروژن در حین فرآیند جوشکاری یا لحیم کاری استفاده کنید. مفصل باید قابل دسترس و سدویس باشد.

احتیاط: مهره پهن را مطاق روش مشخص شده و توسط آچار ترک محکم کنید.

اگر مهره پهن بیش از حد محکم شود ممکن است بشکند و منجر به نشت گاز مبرد شود.