بهترین زمان برای شارژگاز

بهترین زمان برای شارژگاز

بهترین زمان برای شارژگاز

 

بهترین زمان برای شارژگازکولراسپیلیت دراوائل فصلتابستان است یعنی وقتی که هواتقریبا تا28درجه ساتیگرادبرسد.زیرادراین دماگاز به راحتی داخل کندانسورگردش پیدامیکنه واندازه صحیح گازرانسبت به پی اس ای نشان میده.