تخلیه لوله های متصل

تخلیه لوله های متصل

واحد بیرونی توسط مقدار کافی مبرد R-22پر شده است.

هوای داخل واحد درونی  و لوله را باید تخلیه کنید. اگر هوا داخل لوله های مبرد بماند .کمپرسور را تحت تاثیر قرار میدهد.

ممکن است باعث کاهش ظرفیت سرمایش و همچنیننقض عملکرد شود.پس لازم است از پمپ خلا استفاده کنید.

احتیاط:هنگام نصب اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه نشتیوجود نداشته باشد هنگام باز یافت مبرد پیش از جدا کردن لوله اتصال ابتدا کمپرسور را به زمین اتصال دهید.اگر لوله متصل به درستی متصل نشودو سوپاپ سرویس کمپرسور باز باشد.هوا توسط لوله مکیده شده و باعث بالا رفتن غیر عادی فشار داخل چرخه مبرد شود.ممکن است باعث انفجار و جراحت گردد.

هر لوله مجموعه را به سوپاپ مناسب واحد بیرونی متصل کرده و مهره پهن کن را محکم کنید.

ابتدا مهره پهن کن را با دست و سپس توسط اچار ترک و با اعمال گشتاور مناسب محکم کنید.

توجه:اعمال گشتاور بیش از حد میتواند باعث نشت گاز شود.

شلنگ شارژ قسمت کم فشار گیج مانیفولد را به پورت سرویس گاز متصل کنید.

سوپاپ قسمت کم فشار گیج مانیفولد را به صورت پاد ساعتگرد باز کنید.

هوای داخل لوله های متصل را با استفاده از پمپ خلاء و به مئت حدود 15 دقیقه تخلیه کنید

 

Message Us on WhatsApp
تماس با ما