تخلیه واحد درونی دستگاه تهویه

تخلیه واحد درونی دستگاه تهویه

تخلیه واحد درونی دستگاه تهویه

واحد درونی دارای گاز بی اثر نیتروژن است .
پیش از نصب دستگاه برسی کنید که گاز نیتروژن از واحد درونی خارج شود .
اگر اینطور نیست دستگاه رانصب نکنید چرا که ممکن است نشتی از دستگاه دورنی باشد .
در پوش انتهای هر لوله را باز کنید .
که گاز های بی اثر از واحد درونی خارج میشود .
توجه : برای جلوگیری از ورود آلودگی یا واد خارجی به داخل لوله ها در حین نصب تا زمانی که آماده متصل کردن لوله ها نیستید در پوش ها را به طور کامل باز نکنید .
احتیاط : هوای باقی مانده درچرخه تبرید حاوی رطوبت بوده وممکن است باعث نقص عملکرد کمپرسور شود.

برای نصب محصول همواره با مرکز خدمات یا نمایندگی متخصص نصب تماس بگیرید.