تدابیر امنیتی دستگاه تهویه

تدابیر امنیتی دستگاه تهویه

تدابیر امنیتی دستگاه تهویه

اقداماتی که در زیر فهرست شده است را به دقت دنبال کنید زیرا این اقدامات تضمین کننده ایمنی تجهیزات هستند.

پیش از سرویس کردن یا دسترسی به قطعات داخلی همیشه دستگاه تهویه رااز منبع برق قطع کنید.

بررسی کنید که عملیات نصب و ازمایش دستگاه توسط متخصصین انجام شود.بررسی کنید که دستگاه تهویه در محلی نصب نشده باشد که به راحتی قابل دسترسی باشد.

اطلاعات کلی

پیش ازنصب دستگاه تهویه  مطالب زیر را با دقت بخوانید

برای کسب حداکثر ایمنی نصب کننده ها همیشه باید هشدارهای زیر را به دقت بخوانند

دفترچه کارکرد و راهنما را در محلی امن نگهداری کنیدو به یاد داشته باشید که هنگام فروش یا انتقال دستگاه تهویه دفترچه را به مالک جدید تهویل دهید

دفترچه راهنما پگونگی نصب یک واحد درونی را همراه با یک سیستم اسپیلت و دو دستگاه سامسونگ شرح میدهد.استفاده از سایر انواع واحدها با سیستم های کنترلیمختلف ممکن است موجب اسیب دیدن واحدها وابطال ضمانت گردد.

سازنده در قبال اسیب های ناشی از استفاده از واحد های ناسازگار مسئولیتی نمیپذیرد.

مطابقت این محصول با دستور العمل ولتاژ پایین   EC/2006/95 و دستورالعمل سازگاری اهن ربای الکتریکی EC/2004/108اتحادیه اروپامعین شد.

سازنده در قبال اسیب ناشی از تغییرات غیر مجاز یا اتصال الکتریکی نادرست مسئولیتی نمیپذیردو الزاماتی کهدر جدول محدودیت هایکارکرد ذکر شده و در دفترچه راهنما بیان شده است بلافاصله ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط میکند