تشخیص کولرگازی اینورتر

تشخیص کولرگازی اینورتر

تشخیص کولرگازی اینورتربا کولرگازی معمولی

معمولا کولرهای گازی اینورترجسته واتاق بزرگتری نسبت به کولرهای معمولی هم حجم خود داردبطور مثال یک کندانسورکولراینورتر18000هزار از یک کندانسورکولرمعمولی18000بزرگتراست دلیل این بزرگ بودن کندانسور اینورتربخاطرکیت و مدارتغذیه برق بزرگی هست که داخلش قراردارد.ویک تشخیص دیگرهم این است که کولر اینورترداخل مدار اتصال برقش فقط 2 رشته سیم وصل میشه واینکه شیرالنی کولراینورترجایی که شیرشلنگ گج نصب میشه بزرگترازکولر معمولی است.ک ولراینورتر شرکتی بوده وهیچکس بجز نماینده حق فروش نداره.اینورتر دربازار بانه سقز مریوان جابهاربنادرجنوب کشوربه فروش نمیرسه اگردرچنین جایی پیشنهاد خرید اینورتربه شما کردن حتی اگردستگاه شناسنامه وعلائم اینورتر را داشت به هیچ عنوان خریداری نکنید.