تعمیرات کولر گازی در تابستان

تعمیرات کولر گازی در تابستان

تعمیرات کولر گازی درتابستان

 

تعمیرات کولرگازی معمولادرفصل تابستان بهتر است چون دراین فصل کولرگازی در موقعیت مناسب وترازی قرارمیگیرد.ازانجایی که کولرهای گازی در دمای اتاقک کارخانه توسط اتاق تابستانی تنظیم میشود.یعنی مقدارگازراتاحدلازم تکمیل وتنظیم میکند بنابر این درفصل تابستان برای شارژگاز مجددکولرگازی شما لهترعمل میکند.