تعمیرکولرگازی اینورتر

تعمیرکولرگازی اینورتر

تعمیر کولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکارکولر گازی تعمیرکولرگازی سامسونگتعمیرات کولرگازی سامسونگ سرویس کولرگازی سامسونگسرویسکار کولرگازی سامسونگ نصاب کولرگازی سامسونگ نصب کولرگازی سامسونگ نصاب کولرگازی نصب کولرگازیاینورتر نصاب کولرگازی اینورتر نصاب کولرگازی توشیبا نصاب cاتصال مناسب سيم های مربوطه از روی برد به ترم ر ينال برق دستگاه ها
چنانچه تمامي موارد بالا چك گرديد و ايراد همچنان برطرف نشد اقدام به باز كردن درب برد بيروني نمائيد
مطابق راهكار هاي ارائه شده در صفحه بعد عمل كنيد:
ابتدا LEDقرمز رنگ روي برد را پيدا نموده و آن را مطايق دستورالعمل زير بررسي نمائيدنصهب کولرگازی نصب کولرگازی تعمیرکولرگازی توشیبا تعمیرکولرگازی اینورتر ال جی تعمیرکولرگازی سامسونگ تعمیرات کولرگازی ال جی تعمیرات کولرگازی هیتاچی تعمیرات کولرگازی تراست تعمیرات کولرگازی اجنرال تعمیرات کولرگازی تراست تعمیرات کولرگازی جنرال تعمیر کولرگازی جنرالنصاب کولرگازی تاچی نصاب کولرگازی جنوب نصاب کولرگازی شرق تهران نصاب کولرگازی غرب تهران نصاب کولرگازی کرج نصاب کولرگازی شرق کرج نصب کولرگازی کرج تعمیرکولرگازی کرج تعمیرات کولرگازی یزد
چنانچه LEDقرمز رنگ روي برد بيروني روشن باشد و هر چند ثانيه يكبار چشمك هاي ريزي بزند نشان دهنده اين است كه برد بيروني
از برد داخلي سيگن گ ال و يا dataدريافت مي نماي ن ا د.
چنانچه LEDقرمز رنگ روي برد بيروني فقط به صورت پايدار روشن باشد و چشمك هاي ريزي نزند نشان دهنده اين است كه برد بيروني
از برد داخلي سيگنال و يا dataدريافت نمي نمايد.
موارد مورد بررسی:
برد پنل معيوب است
كابل كشي و يا اتصال نامناسب كابل ها و كانكتورهاي ارتباطي
وجود اتصال كوتاه در مسير كابل ها ارتباطي
چنانچ نان ه LEDقرم ق ز رنگ روي برد اص ا لا روشن نشو نش د نشان دهنده معيوب بودن برد بيروني و يا عدم ورود برق تغذي تغذ ه شهري 220ولت به آن
مي باشد.
موارد مورد بررسینصب کولرگازی نصب کلرگازی نصاب کولرگازی نصاب کولرگازی نصاب کولرگازی نصاب            ÷                                             نصاب کولرگازی نصاب کولرگازی نصب کولرگازی نصب کولرگازی نصاب کولرگازی نصاب کولرگازی نصب کولرگازی نصاب کولرگازی نصاب کولرگازی
فيوز روي برد
اتصال نامناسب راكتور و يا اتصال كوتاه آن
اتصال كوتاه موتور فن كندانسور ) ACويا (BLDC
اتصال كوتاه شير 4طرفه
اتصال كو ك تاه كمپر ك سور
Expansion Valve –
اتصال كوتاه
جهت بررسي تمامي موارد فوق ابتدا برق دستگاه را قطع نموده و سپس كانكتورهاي مربوط به هر قطعه را از روي برد جدا نموده و سپساقدام به وصل نمودن برق نمائيد، در صورتيكه LEDقرمز رنگ روي برد روشن شود قطعه اي كه از مدار خارج نموده ايد معيوب مي ياشد.

نكته: يراي تست راكتور: مقاومت آن كمتر از يك اهم و بايد سيم هاي آن با استفاده از Buzzerبه هم راه بدهند.
در صورتيکه تمامی موارد بالا چک گرديد و ايرادی مشاهده نگرديد مشکل از برد بيرونی می باشد