تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی سرویس کولرگازی

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی سرویس کولرگازی

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی.سرویس کولرگازی سرویس کارکولرگازینصاب کولرگازی نصب کولرگازی تعمیرکولرگازی تعمیرکارکولرگازی.نصاب کولرگازی درتهران
در زمان نصب دستگاه اينورتر ايستاده مدل) PV286STQ (AF-Q286ECA0در صورت عدم راه اندازی دستگاه با
استفاده از TEST RUNبر روی ديسپلی عبارت ظاهر شده و بعد از ٢٠ثانيه دستگاه متوقف می شود.
برای راه اندزی با عمليات تست دکمه و را به مدت بيشتر از ٣ثانيه
همزمان نگهداريد .
اين فرايند حدودا ١٨دقيقه وبا ظاهر شدن نشانگر های زير بر روی ديسپلی) به صورت زير( طول
خواهد کشيد و سپس دستگاه خاموش خواهد شد.
نکات :
١فرايند تست را ه اندازی بايد حتما به صورت کامل
انجام شود
٢در زم ز ان انجام هيچ دکم دک ه ای را لم ل س نکنيد
٣درصورت نمايش بيشتر از ١٠دقيقه بر
روی ديسپلی برق را قطع کنيد و راکتور را مجددا
وصل کنيد .سپس تست راه اندازی را مجدد انجام
دهيد.
۴در صورت بروز ارور برق را قطع کنيد , کابل
يد
تغذيه را جدا و مجدد وصل کن دوباره تست راه