تعویض روغن کمپرسور کولر گازی

تعویض روغن کمپرسور کولر گازی

تعویض روغن کمپرسورکولرگازی

روغن کمپرسور کولرگازی چند ین مدل وجود دارد معمولادرکمپرسورهایی که از گاز ار 22استفاده میشوداز روغن  فورجی ودرکمپرسورهایی که از گاز ار 410وگاز آر407وگازآر134استفاده میشودروغن اس ال استفاده میشود.اگرتخصص کافی در خرید ونوع روغن کمپرسور ندارید به شناسنامه یا همان لیبل کندانسورمراجعه کنیدونوع گاز را به فروشگاه یا تعمیر گاه اعلام کنید تا فروشنده طبق گازکمپرسور.روغن مورد استفاده را به شما تحویل بدهد.حتماموقع تعویض کندانسورنوع گاز کمپرسور را مشاهده کنید تابتوانید طبق گاز مصرفی کمپرسور را تامیین کنید.اگر از کمپرسوری استفاده کردید که گاز ان چیز دیگه ای بوده قبل از شارزگاز حتما با روغن مورد نظرشستشووتعویض روغن مورد نظر را انجام بدید.نصاب کولرگازی(جنرال)نصاب کولرگازی(اجنرال)نصاب کولر گازی(توشیبا)نصاب کولر گازی(ال جی)نصاب کولر گازی(الجی)نصاب کولر گازی(کریر)نصاب کولر گازی(گری)نصاب کولر گازی(استرانگ)نصاب کولر گازی(هایسنس)نصاب کولر گازی(مدیا)نصاب کولر گازی(اکس)نصاب کولر گازی(تراست)نصاب کولر گازی(حایر)نصاب کولر گازی(وستپونت)نصاب کولر گازی(دایکین)نصاب کولر گازی(زیمنس)نصاب کولر گازی(دوو)نصاب کولر گازی(بوش)نصاب کولر گازی(آاوگه)نصاب کولر گازی((AOGE