تغییر دادن جهت شلنگ تخلیه

تغییر دادن جهت شلنگ تخلیه

تغییر دادن جهت شلنگ تخلیه

تنها زمانی جهت را تغییر دهید که لازم باشد.

درپوش لاستیکی را توسط انبردست جدا کنید.

شلنگ تخلیه را  بکشید و به سمت چپ بچرخانید تا جدا شود.

شلنگ تخلیه را وارد کنید پیچ را داخل شیار شلنگ تخلیه و خروجی محفظه تخلیه قرار داد و محکم کنبد

 در پوش لاستیکی را ببندید و آن را توسط یک پیچ گوشتی به سمت راست بچرخانید تا در انتهای شیار محکم شود .

در هر دو طرف خروجی تخلیه را از نظر نشتی بررسی کنید .
احتیاط: هنگام ریختن اب اطمیان حاصل فرمایید که واحد درونی در وضعیت عمودی باشد تا بتوانید نشتی آب را بررسی کنید اطمینان حاصل فرمایید که آب روی بخش الکتریکی نریزد .
هنگام گرمایش ممکن است یخ تولید شود . در حین فرایند یخ زدایی برسی کنید که تخلیه میعان کافی باشد به منظور تخلیه کافی موارد زیر را انجام دهید .
درپوشی را داخل سوراخ تخلیه زیر واحد بیرونی قرار دهید .
احتیاط :
برای جلوگیری از برخود  در پوش تخلیه با زمین فاصله بین زمین و سطح انتهایی واحد بیرونی را محکم کنید .
یک شلنگ تخلیه به درپوش تخلیه متصل کنید .

اطمینان حاصل کنیید گه تخلیه میعان کافی باشد .

احتیاط :
در مناطق داری بارش سنگین برف توده برف ممکن است ورودی هوا را مسدود کند برای جلوگیری از این سانحه محفظه ای نصب کنید که بلند تر از مقدار تخمینی بارش برف باشد . همچنین یک کلاهک ضد برف نصب کنید تا از تجمع برف در واحد برونی جلوگیری شود .