تنظیم تایمر روشن / خاموش دستگاه تهویه

تنظیم تایمر روشن / خاموش دستگاه تهویه

تنظیم تایمر روشن / خاموش

دستگاه تهویه را میتوانید طوری تنظیم کنید که به صورت خودکار در زمان داخواه روشن خاموش شود .
تنظیم تایمر روشن هنگامی که دستگاه تهویه خاموش است / تایمر خاموش هنگامی که دستگاه تهویه روشن است .
1- دکمه on timer /off timer را فشار دهید .
نشان گر تایمر روشن / خاموش در نمایشگر کنترل از راه دور شروع به چشمک زدن میکند .
2- برای تنظم زمان دکمه time up یا time down را فشار دهید زمان را میتوان در واحد های نیم ساعتی از سی دقیقه تا سه ساعت و در واحد های یک ساعتی از سه ساعت تا 24 ساعت تنظیم کنید .
زمان کاز کرد را میتوان از خداقل سی دقیقه تا حداکثر 24 ساعت تنظیم نمود .
3- برای فعال کردن آن دکمه SET را فشار دهید .
نشانگر تایمر روشن ثابت میشود و زمان رزرو شده به مدت سه ثاتیه نمایش داده میشود  . اگر دکمه set را در عرض ده ثانیه پس از انتخاب  زمان فشار ندهید دستگاه تهویه به وضعیت قبلی بر میگردد .
نشان گر تایمر روشن یا خاموش را در  نمایشکر کنترل از راه دور برسی نمایید .
لغو : یک بار دیگر دکمه کنسل را فشار دهید.
توجه : فقط آخرین تنظیم تایمر بین عملکرد های تایمر روشن / تایمر خاموش و good sleep تایمر خاموش اعمال میشود .
پس از تنظیم تایمر زمان تنظیمی به مدت سه ثانیه نمایش داده شده و سپس نا پدید میگردد .