تنظیم جهت جریان هوای دستگاه تهویه

تنظیم جهت جریان هوای دستگاه تهویه

تنظیم جهت جریان هوا

جریان هوا را با توجه به وضعیت دلخاه میتوانید تنظیم کنید

جریان هوای عمودی

تیغه های جریان هوا به سمت بالا و پایین حرکت میکنند

دکمه VERTICAL AIR SWING را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نشانگر گردش هوا بر روی نماشگر کنترل از راه دور روشن میشود و تیغه های جریان هوا به صورت پیوسته به سمت بالا و پایین حرکت میکنند تا هوا را به گردش در آورند.

دوباره دکمه VERTICAL AIR SWING را از روی کنترل از راه دور فشار دهید تا جهت جریان هوا در یک وضعیت ثابت شود.

اگر تیغه جریان هوای عمودی را به صورت دستی تنظیم کنید ممکن است هنگام خاموش کردن دستگاه تهویه به طور کامل بسته نشود.

توجه: تنظیم جهت جریان هوا در حالت GOOD SLEEP (خواب خوش) هنگامی که در حالت سرد است امکان پذیر نیست ولی میتوانید جهت جریان هوا را در حالت گرم روی حالت GOOD SLEEP تنظیم کنید.
جریان هوای افقی
از شکسته نبودن اهرم پین تیغه که از تیغه های جریان هوا بیرون میزند مطمعن شوید لذاب حفظ جریان هوا در جهت دلخواه اهرم پین تیغه را به سمت راست یا چپ حرکت دهید .
احتیاط : در هنگام تنظیم جهت افقی جریان هوا کاملا مراقب انگشتان خود باشید در صورتی که از دستگاه درست استفاده نشود احتمال آسیب دیدیگی جسمی وجود دارد