تنظیم دما و موتور در حالت رطوبت زدایی

تنظیم دما و موتور در حالت رطوبت زدایی

 

341 تنظیم دما و موتور در حالت رطوبت زدایی

         کمپرسور و موتور فن اوتدور در حالت رطوبت زدایی مشابه سرمادهی کار می کنند و دما قابل تنظیم است

موتور فن یونیت داخلی باید در حالت قرار گیرد low