ثابت کردن محل دستگاه بیرونی دستگاه تهویه

ثابت کردن محل دستگاه بیرونی دستگاه تهویه

دستگاه بیرونی را روی یک سطح صاف و پایدار نصب کنید.به خصوص هنگام نصب دستگاه در نزدیکی همسایه تا از بروز صدا و لرزش جلو گیری شود.

اگر دستگاه بیرونی را در محلی نصب میکنیدکه در معرض وزش باد شدید یا در ارتفاع است. آن را به یک نگهدارنده مناسب(دیوار یا زمین)ببندید.

1-دستگاه بیرونی را همان طور که در قسمت بالایی آن نشان داده شده است قرار دهید تا هوا به درستی تخلیه گردد.

2-دستگاه بیرونی رابا استفاده از پیچ های پایه ثابت کفشک به یک نگهدارنده مناسب روی یک سطح صاف محکم کنید.

3-اگر دستگاه بیرونی در معرض باد شدید قرار دارد.صفحه های پوششی را در اطراف دستگاه نصب کنید تا فن به درستی کار کند.

توجه:پایه لاستیکی رامحکم کنید تا از ایجاد صدا و لرزش جلوگیری شود.

نصب دستگاه بیرونی روی دیوار با استفاده از قفسه

اطمینان حاصل کنید که دیوارمیتواند وزن قفسه و دستگاه بیرونی را تحمل کند.

قفسه را تا حد امکان نزدیک به ستون نصب کنید.

به منظور کاهش صدا و لرزش باقی مانده انتقالی از دستگاه بیرونی به سمت دیوار یک منژیت لاستیکی مناسب نصب کنید.