ثابت کردن محل دستگاه درونی دستگاه تهویه

ثابت کردن محل دستگاه درونی دستگاه تهویه

اگر قبلا ازمایش نشتی گاز انجام شده است. کار زیر را انجام دهید.

پس از بررسی نشتی گاز سیستم لوله شلنگ و کابل ها را عایق بندی کنید.

سپس دستگاه درونی را روی صفحه نصب قرار دهید.

1-برای کاهش مسایل مربوط به میعان عایق فوم را روی بخش بدون عایق در انتهای لوله ها بپیچید.

2-دور لوله کابل مجموعه و شلنگ تخلیه را چسب وینیل بپیچید.

3-این دسته(لوله کابل کابل مجموعه و شلنگ تخلیه) را با دقت در قسمت پایین دستگاه درونی قرار دهید طوری که از قسمت عقب دستگاه بیرون نیاید .

4- دستگاه درونی را به صفحه نصب قلاب کنید و دستگاه را به سمت راست و چپ حرکت دهید تا به طور امن در جای خود قرار گیرد .

احتیاط : هنگام حرکت نصب دستگاه درونی روی صفحه نصب اطمینان حاصل کنید که لوله حرکت نکند .

5- ما بقی لوله را با چسب وینیل بپوشانید .

6- لوله را با استفاده از گیره ها (اختیاری) به دیوار متصل کنید .