حالت استفاده از عملکرد حالتgood sleep mod

حالت استفاده از عملکرد حالتgood sleep mod

حالت استفاده از عملکرد  حالتgood sleep mod

به منظور یک خواب آرام دستگاه تهویه در حالت خواب رفتن – خواب آرام – بیدار شدن good sleep کار میکنند.

هنگامی که دستگاه تهویه روشن است و در حالت سرد/گرم قرار دارد.

1- ذکمه good sleep را از روی کنترل از راه ذور فشار دهید.

good sleep نشانگر نمایان میشود و نشانگر تایمر خاموش در نمایشگر کنترل از راه دور شروع به چشمک ردن میکند.

2- ذکمه good sleep را برای تنظیم زمان فشار دهید.

زمان را میتوانید در واحد های نیم ساعتی از 30 دقیقه تا 3 ساعت و در واحدهای 1 ساعتی از 3 ساعت تا 12 ساعت تنظیم کنید.

زمان کارکرد را میتوان از حداقل 30 دقیقه تا حداکثر 12 ساعت تنظیم نمود.

زمان کارکرد چیش فرض 8 ساعت است.

3- برای فعال سازی آن دکمه set رل فشار دهید.

نشانگر تایمر خاموش ثابت میشود و زمان رزو شده به مدت 3 ثانیه نمایش داده میشود.

سپس دستگاه تهویه را در حالت good sleep (خواب خوش) کار میکند.

اگر دکمه set را در عرض 10 ثانیه پس از فشار دادن دکمه good sleep یا time up یا time down فشار ندهید دستگاه تهویه به وضعیت قبلی بر میگردد. نشانگر تایمر خواموش را در نمایشگر کنترل از راه دور بررسی کنید.