حالت ضد سرمایش

حالت ضد سرمایش

 

1-                  حالت ضد سرمایش

A-                               در حالت گرمایش چراغ سبز رنگ هر 30 دقیقه چشمک میزنه و کمپرسور از کار می افتد میزان H طبق جدول ذیل چک شود

H6  و H3 چک شود. اگر H3  بالا تر از 10- و H6 صفر است همیشه ، چک شود آیا سنسور لوله یونیت داخلی کار کرد دارد یا نه مقاومت سنسور طبق جدول l 7 چک شود.

B-   H6  و H3چک شود اگر H3 بالاتر از 10- و H6 در میزان پایین باشه خیلی پایین تر از پاور سینی که بر روی ریل کمپرسور است گاز کم است و دوباره شارژ شود.

3 H3   چک شود اگر پایین تر از 15- است کولر گازی نمی تواند با حداکثر تاثیر گذاری کار کند و و برای گرمادهی مناسب نیست.