حالت نصب هوشمند دستگاه تهویه

حالت نصب هوشمند دستگاه تهویه

این مدل از حالت نصب هوشمند که وضعیت نصب را برای یافتن اشکالات هر یک از عملکردها بررسی می کند. پشتیبانی میکند.حالت نصب هوشمند را پس ازاتمام نصب اجرا کنید

Message Us on WhatsApp
تماس با ما