خرابی سنسور هوای ایندور و پایپ ایندور

خرابی سنسور هوای ایندور و پایپ ایندور

 

 

CODE

مواردی که باید چک کرد

پیشنهاد راه حل

سنسور هوای ایندور ایراد دارد

 

E1

1-    سنسورایندور راچک کنید

2-    برد ایندور ایراد دارد

سنسور را عوض کنید

برد ایندور را عوض کنید

سنسور و پایپ ایندور ایراد دارد

E2