دلیل آبریزش کولرگازی چیست

دلیل آبریزش کولرگازی چیست

دلیل آبریزش کولرگازی چیست

 

کولرهای گازی درفصل تابستان از پنل داخلی و درفصل زمستان از کندانسوربیرونی آبریزش دارد.این عمل را درین کردن مینامند.وآبی که از دستگاه خارج میشود قابل اشامیدن نیست ودرگلدان وباقچه کارایی ندارد بلکه گیاهان را خشک میکند به دلیل اینکه آبی که ازکولرگازی خارج میشود اب مقطر است.این اب درهوا معلق است بدونه جرم ویکی از مولکولهای اکسیژن است .در بعضی اوقات اب از زیرو پهلوی پنل خارج وموجب مزاحمت واذارمیشود.دراین مواقع چندین احتمال وجود دارد.یکی ازاین موارد سرویس نشدن بموقع کولرگازی که موجب رسوب وکیپ شدن داخل لوله درین میشود.دوم اینکه بالابودن متراژلوله درین میباشد سوم تراز نبودن پنل داخلی.راه حل مشکل شستشووسرویس کامل و کلی پنل توسط تعمیرکار یا سرویس کولرگازی..نصب پمپ درین درصورتیکه طول شلنگ بیشتراز4متر است یا سوراخ کردن شلنگ با میخ بصورت مقطع هر یک متر. و ترازکردن کولر به وسیله تراز