دیاگرام گردش مبرد در دستگاه

دیاگرام گردش مبرد در دستگاه

 

5.       دیاگرام گردش مبرد در دستگاه

 

 

Model

مبرد اولیه موجود در دستگاه g

مقدار لوله کشی و میزان مبرد اضافی مورد نیاز

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

14m

15m

STR-09CHI

840

0

0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

STR-12CHI

950

0

0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

STR-18CHI

1320

0

0

60

90

120

180

210

240

270

300

330

STR-24CHI

1910

0

0

100

150

200

250

300

350

400

450

500