رفع عیب برد و سنسور

رفع عیب برد و سنسور

 

برداوتدور ایراد دارد

E5

برد اوتدور اراد دارد

برد اوتدور ایراد دارد

سنسور اوتدور ایراد دارد

E6

1-   سنسور را چک کنید .

2-   برد قدرت اوتدور را چک کنید.

   سنسور را عوض کنید .

   برد قدرت را عوض کنید.

موتور فن ایراد دارد

E7

موتور فن را چک کنید

…………

سیگنال ارتباطی ایراد دارد

E8

       اتصالات سیم ها و قطر سیم (حتما” 5/2باشدرا چک کنید

       قسمت قدرت برد را چک کنید

   سیم کشی را چک کنید.

   برد اوتدور را عوض کنید.

برد قدرت اوتدور ایراد دارد

PO

برد قدرت اوتدور ایراد دارد

 

کمپرسور اورلود کرده

P1

اورلود بیرونی کمپرسور ایراد دارد .

 

اورلود بیرونی را چک کنید که به علت دمای بالا عمل نکرده باشد در این حالت یا هوا بیش از حد تعریف شده برای دستگاه گرم است یا دستگاه در شرایط غیر معمولی کارمیکند

1 اورلود بیرونی کمپرسور را عوض کنید

2 دستگاه را خاموش کنید و بعد از یک یا دو ساعت مجددا روشن کنید.

3-  اگر دستگاه به صورت مداورم روشن و خاموش میشود ( موتور فن اوتدور را چک کنید و یا چیزی جلوی خروج باد کندانسور را گرفته یا کندانسور کثیف است )