. روش تست سیستم در حالت فرکانس ثابت

. روش تست سیستم در حالت فرکانس ثابت

 

2. روش تست سیستم در حالت فرکانس ثابت

ظرفیت سرمایش فرکانس متوسط

ظرفیت نسبی سرمایش

ظرفیت گرمایش فرکانس متوسط

ظرفیت نسبی گرمایش

1-      دستگاه را روشن کنید

2-      ریموت کنترل را به ترتیب ذیل روشن کنید

Mode : Cool mode

Set temp. : 18℃

indoor fan : high

Mode : Cool mode

Set temp. : 16℃

indoor fan : high

Mode : heat mode

Set temp. : 28℃

indoor fan : high

Mode : heat mode

Set temp. : 30℃

indoor fan : high

3-      کلیه توربو را طی 10 ثانیه 5 بار فشار دهی