رویه پمپاژ کردن(هنگام برداشتن محصول)

رویه پمپاژ کردن(هنگام برداشتن محصول)

1-دکمهpowerدستگاه درونی را به مدت 5 ثانیه فشار دهید. صدایی پخش میشود تا شما را از آماده بودن محصول برای رویه پمپاژکردن مطلع نماید.

2-درپوش سوپاپ هر دو قسمت پر فشار و کم فشار را بردارید.

3-از آچار L برای بستن سوپاپ قسمت پر فشار استفاده کنید .

4- پس از حدود دو قیقه سوپاپ قسمت کم فشار را ببندید .

5-کار کرد دستگاه تهویه را متوقف کنید .

6- لوله را جدا کنید