ریکاوری کمپرسورکولرگازی

ریکاوری کمپرسورکولرگازی

ریکاوری کمپرسورکولرگازی

معمولا هنگام شارژ گاز کولرگازی تکنسین باوصل گژ فشار به والف کولرگازی با روغن سیاه کف کرده مواجه میشه که همراه با فشارگازاز داخل کندانسور خارج میشود.که همین امرموجب فرسوده شدن کندانسور وسوختن بالشتک های سیم پیچ داخل هسته کمپرسور میشود.دراین مواقع باید داخل کندانسور.پنل ولوله های کمپرسور وخود کمپرسوربا مواد توزن شستشو شود.وپس ازشستشو باتوزن روغن داخل کمپرسورتعویض بشه.این عمل باعث میشه لوله های مویی و مسیرگردش گاز تمیزشده و گاز با موقعیت مناسب داخل مدارگردش داشته باشد.وعمرکولرگازی بیشتر بشه.به این عمل ریکاوری کولرگازی گفته میشود