سایز لوله های کولرگازی

سایز لوله های کولرگازی

سایزلوله های کولرگازی

سایزلوله کولرگازی 24000 و30.000 الجی.اوجنرال.جنرال.توشیبا.وستینگ هووس وستپونت

اصلی سایز16و10میباشد.

سایزلوله کولرگازی18000و12000 کولرگازی ال جی .اجنرال.جنرال.توشیبا.وسینگهووس.سایز12و6میباشد.

سایز لوله های کولرگازی 24000و30.000 سامسونگ 16و6وسایزلوله های کولرگازی سامسونگ

12000و18000سایز12و6میباشد.