سرویسکار کولر گازی

سرویسکار کولر گازی

سرویسکار کولرگاز

 

سرویسکار کولرگازی برای سرویس کولرباید چندین نکته قابل توجه رادرنظر داشته باشد.ازجمله شستشوی کندانسوربیرونی البته کندانسورهایی که بیشتراز4سال متواری کارکرده باشد.بطورحتم شبکه های کندانسوربه دلیل رسوب زیاد بسته شده ومانع از گردش هوادرشبکه کندانسورمیباشدوهمین باعث گرم شدن بیش از حدو بازشدن حجم گازشده.وسرویسکارکولرگازی درمواقع زیاد درعمل شارژگازکولرگازی به مشکل برمیخورد.وقتی کندانسورکولرگازی رسوب میگیره گژاندازه گیری گاز فشارگازرا بالاترازحدمعمول ویابه اندازه کافی نشان داده وهمین امرباعث گمراه کردن سرویسکارکولرگازی میشود.پس به یاد داشته باشید قبل از شارژگاز از تمیز بودن شبکه های کندانسورمطمئن شوید.دربیشترمواقع شستشوی کندانسورخودبه تنهایی تا 70درصدمشکل راحل میکند یعنی امپربرق راپایین میاورد سرمای مطلوب ترواتومات بهتری به ما میدهد.درنظرداشته باشیدهمین امردرپنل داخلی هم صدق میکند یعنی اگرشبکه وبلوورکولرگازی رسوب داشته باشدهم همین مشکل پیش میاید.لازم به ذکراست که بدانید شستشو ورسوب زدایی حتما بایدبادستگاه کارواش باموتورصد بار پی اس ای انجام بگیره از شستشو با شلنگ اب عباس اقا جدا خود داری کنید.بهترین فصل برای شارژگازدر فصل بهار یا اوائل تابستان است زیرا دمای هوا به درجه ای میرسد که باعث گردش منظم گازدرکندانسورمیشود.دراکثرمواقع ابریزش از زیرپنل داخلی کولرگازی شروع میشود وپس از مدتی قطع میشود دلیل این ابریزش معمولا متراژ زیاد شلنگ یا هواگرفتن لوله اب میباشد بهتراست دراین مواقع چند سوراخ کوچک بر روی شلنگ ایجادکنیم تا هوا به داخل شلنگ درین برسه واب به جریان بیوفته.به یاد داشته باشید متراژ شلنگ درین اگربیش از3متراست.از پمپ درین استفاده کنید پمپ درین قادراست تا30 متراب درین کولرگازی را به بیرون هدایت کنه