سرویس داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت

معمولاکولرهای گازی داکت اسپلیت نسبت به کولرهای گازی دیواری قدری دشوارترمیباشد.

 

داکت اسپلیت معمولادرقسمت سقف منازل یا شرکت ها قسمت ورودی یا سالنها کارگذاشته میشود.باید بدانید قبل از استفاده از سرمایش کولرگازی داکت حتماشیرهای اب گرم موتورخانه یاپکیچ که به ورودی کوئل ابگرم داکت متصل هست راببندید تا داکت برای فصل تابستان اماده بشه کولرگازی داکت اسپیلیت به طورمستطیل میباشد.فیلترداکت درقسمت پشت دستگاه قسمتی که ورودی هواقرارداره کارگذاشته شده.این فیلترهرسه یا شش ما باید الزامن شستشو بشه درغیراینصورت محفضه های فیلتررصوب گرفته وبسته میشود.وازپرتاب باد یاشوتینگ هوا به داخل کانال ها جلوگیری میکند.بهتره این کارتوسط تکنسین انجام بشه درصورتی که خودشما میخواهیدانجام بدید.حتمااز ماسک یایک دستمال مرطوب جلوی دهانتان استفاده کنید.